OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
EATGOLF, s.r.o.
se sídlem: Horní Kopečná 643/19, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec, Česká republika
IČ: 21366799
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad labem, spisová značka C 51935/KSUL.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti EATGOLF, s.r.o., se sídlem Horní Kopečná 643/19, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec, identifikační číslo: 21366799, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad labem, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eatmebox.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, či nezávazné ústní dohodě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek a ústní dohoda může být kdykoli změněna jakoukoli obchodní stranou.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Eat me box vyrábí a rozváží stravu do oblastí uvedených na webové stránce, nebo po dohodě. Vyhrazují si právo nerozvážet do některých oblastí, v některý čas, popřípadě zákazníkům se špatnou platební morálkou. Na víkendy a státní svátky se nezaváží, není-li uvedeno jinak.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET, PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Případně může klient objednávat v pracovní době přes infolinku, e-mail (uvedeny na webové stránce).
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským e-mailem a heslem.
Kupující je oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám na vlastní odpovědnost.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to bez udání důvodu. Zrušení probíhá přes žádost na info e-mail (uvedený na webových stránkách).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Kupující je povinen převzít zboží ve stanovený čas a místo buď na:
odběrném místě ten den, na kdy má objednáno a nejdéle do zavření výdejního místa.
Pokud není zboží odebráno, či vyzvednuto určený den, bere se, že kupující o zboží nemá zájem. Případnou vzniklou škodu nemá kupující právo vymáhat.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Taktéž registrace obsahující vytvoření uživatelského účtu nezavazuje k následnému uzavření objednávky.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to ceny jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu či ústní dohodu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vybere“ kupující v elektronické objednávce na webovém rozhraní obchodu),
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).
Před i po zaslání objednávky je kupujícímu i prodávajícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje skrze infolinku či na svém účtu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (kupujícím).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:
bezhotovostně na základě vystavení faktury a zaslané finanční částky na bankovní účet poskytovatele služeb.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná datem uvedeným na údajích pro platbu.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD (ZMĚNA) KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze.
Kupující je oprávněn nejpozději den předem do 10:00h od kupní smlouvy odstoupit. Pro zrušení pondělních objednávek je třeba odstoupit od smlouvy nejpozději 2 dny předem, tzn. v 12h v pátek. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, či jiným dohodnutým způsobem.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
Zboží je dodáváno v chlazeném stavu a musí být až do konzumace v chladu. Prodávající nenese zodpovědnost, pokud po předání zboží dojde k porušení skladovacích podmínek.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu jednoho dne od převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží a to ještě v ten den. Kupující také musí doložit důkaz o tom, že zboží (či jeho část) podlehlo do druhého dne zkáze.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na e-mailu infolince (uvedeny na webových stránkách). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího podklady.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresy bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a dopravy zboží. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zaměstnanců firmy a osob dopravujících či vydávajících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 


Kontaktní údaje prodávajícího:

Provozovna: EATGOLF, s.r.o., Machnín 24, 460 07 Liberec
Adresa elektronické pošty: info@eatmebox.cz
Telefon: +420 602 409 848